มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554133104
นายขจรเกียรติ แก้วมะดัน 
2
554133111
นายประกาศิต ไชยนาม 
3
554133114
นางสาวพัชรพร ไม้ดง 
4
554133129
นางสาวอรณี ชัยศรี 
5
554133130
นายอรรถพล มาสงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................