มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554119218
นายเพชรรัตน์ บรรดาศักดิ์ 
2
554119234
นางสาวเสาวลักษณ์ ผลสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................