มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/02
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557002004
นางสาวฐิติมา พลจันทร์ 
2
557002005
นางสาวดวงจันทร์ เกิดห้างสูง 
3
557002006
นายทวีศักดิ์ จันทร์สำราญ 
4
557002007
นายทองเสา ชำนาญ 
5
557002009
นายธณาธิป ขันทะวิชัย 
6
557002010
นายนพวิชัย คำมา 
7
557002013
นายประมินทร์ ผานคำ 
8
557002016
นางสาวพรรณี ปลายบล 
9
557002019
นายมโนภาส ชาติศรี 
10
557002025
นายศิโรดม เจริญธรรม 
11
557002031
นางสาวสุนิศา เสถียรประดิษฐ์ 
12
557002034
นายสุรจิตร วาทีสุวิมล 
13
557002035
นายสุระศักดิ์ รอนศึก 
14
557002037
นางอภิญญา พันโยดี 
15
557002038
นายอมเรศ เหล่าชำนิ 
16
557002040
นายอาทิยต์ เบียดกลาง 
17
557002041
นางสาวอารยา บุญศรี 
18
557002042
นางสาวอาริยา เชื้อเมือง 
19
557002043
นายวีระศักดิ์ แสนจำลา 
20
557002044
นายสุรพงษ์ ยืนชีวิต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................