มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/04
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557004001
นายกฤษณะพงษ์ ปักษา 
2
557004002
นางสาวจารุณี ผาลา 
3
557004007
นายไชยเชษฐ สีกอ 
4
557004008
นายธนวรกฤต อุขุนทด 
5
557004009
นางสาวนาฏยา สิมมา 
6
557004010
นางสาวกชกร จันทร์สิงห์ 
7
557004012
นางสาวปัสณีย์ ต่อวาส 
8
557004014
นายปิยะ เจริญจิตรกล้า 
9
557004018
นายภาณุวัฒน์ สุมะลิ 
10
557004019
นายภูมิ ภูสีฤทธิ์ 
11
557004020
นายมารุต ปิยโชติ 
12
557004021
นายยุทธพงศ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
13
557004023
นางสาวยุวธิดา บุญแย้ม 
14
557004026
นางสาววารุณี สิทธิไกรพงษ์ 
15
557004029
นายศิรวิทย์ จันเสี่ยน 
16
557004030
นางสาวศิริกุล สีสวรรค์ 
17
557004031
พันจ่าเอกหญิงศิรินภา เรืองศักดิ์ 
18
557004035
นายสุรวุฒิ คำทะลาด 
19
557004037
นายสุทธิพงศ์ ล้นทม 
20
557004038
นางสาวสุพรรษา คอนสูงเนิน 
21
557004039
สิบตรีสุรเชษฐ์ เจริญรุ่งโรจน์คุณ 
22
557004042
นายอนุชา บุญซ้อน 
23
557004045
นายอพิรักษ์ ราชาวงษ์ 
24
557004047
นายอาทิตย์ ไทยอ่อน 
25
557004048
นางอิงอร คำทะลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/04
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
557004049
นางสาวเอมอร วีระปิด 
27
557004052
นางสาวสุดารัตน์ แผงนาง 
28
557004053
นายวีระกุล ยอดสง่า 
29
557004054
นางวิรงรอง บัวผาง 
30
557004056
นางสาวกรกพร แผ่นสุวรรณ 
31
557004057
นางสาวศิริวดี สามารถ 
32
557004058
นางสาวอัจฉรา ลือวงค์ 
33
557004061
นางสาวศิริพร วงษ์พรม 
34
557004063
นายกำพล ดาชัย 
35
557004064
นายภัทรพงศ์ น้อยดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................