มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/08
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557008001
นายกสิวัฒน์ ถมศรี 
2
557008003
นายจักรพงษ์ คุมโพธิ์ 
3
557008004
นางสาวจันทร์เพ็ญ พันสนิท 
4
557008007
นายธวัชชัย สวนไผ่ 
5
557008008
นางสาวนิติยา นิคง 
6
557008009
นายประจวบ คณานิชย์ 
7
557008010
นายประภาส นามวิจิตร 
8
557008011
นางสาวพรสวรรค์ ปันสกุล 
9
557008012
นางพิกุล ทานกระโทก 
10
557008013
นายภาคภูมิ พิลาบุตร 
11
557008014
นางสาวกัญญาพัชร กงสะเด็น 
12
557008015
นางสาวลลิตตตา ศรีหัวแฮ 
13
557008016
นางสาววราพร สุขสบาย 
14
557008017
นายวุฒิจักร์ เพียอินทร์ 
15
557008018
นางสาวศรัญญา เลิศคอนสาร 
16
557008019
นางสาวศศิธร ขืนเขียว 
17
557008020
นางสาวศิริขวัญ สิทธิวงษ์ 
18
557008021
นายศิริชัย ทิพรักษ์ 
19
557008022
นางสาวศุภลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ 
20
557008023
นายสัจจธรรม ขืนเขียว 
21
557008024
นายสิงหา ขุนสวัสดิ์ 
22
557008025
นายสุรีรัตน์ เย็นอารมย์ 
23
557008026
นายแสงสุรี ทศไกร 
24
557008027
นายอโณทัย ตู้ประเสริฐ 
25
557008029
นางอนงค์ ประเสริฐสาร 
26
557008031
นายเอนก เหลาอ่อน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................