มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/12
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557012002
นางสาวจินตนา นามประชุม 
2
557012003
นายพุทธิชัย ฐานหมั่น 
3
557012005
นางศิลาพร สมัตถะ 
4
557012008
นายธวัชชัย สิงห์ห้วยไผ่ 
5
557012009
นายอดิศักดิ์ ฤาชา 
6
557012014
ดาบตำรวจสุเทพ หาญพยัคฆ์ 
7
557012016
นายวาทิวุทธ ชำนาญกุล 
8
557012019
นางสาวอารีพรรณ ศรีแก้ว 
9
557012020
นางธนิษฐา คุณทรัพย์ 
10
557012023
นายวิทยา ถินนอก 
11
557012024
นายบุญมี โสโพธิ์ทอง 
12
557012027
นายกริช ปรุงชัยภูมิ 
13
557012028
นางสาวณัฏทิญา ลองจำนงค์ 
14
557012029
นางกัลยา เหวชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................