มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/15
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557015001
นายกอบชัย ทารี 
2
557015003
นางสาวกาญจนาพร ดินเมืองชน 
3
557015010
นายจารุวัตร เสมอหน้า 
4
557015017
นายชัยนันท์ พากระโทก 
5
557015019
นางสาวติยาภรณ์ สุดดี 
6
557015020
นายทรงพล การะเกต 
7
557015021
นายธนาคาร มูลพันธ์ 
8
557015022
พระธรรมรัตน์ เทวกฤชสิริไพศาล 
9
557015024
นางสาวธิตยา เฟื่องจร 
10
557015026
นายนัฎพล พานสาร 
11
557015028
นางสาวนาริน พิศเกาะ 
12
557015031
นางสาวปวีณา ลาโซ 
13
557015036
นายพิษณุ ศรีจันโท 
14
557015039
นางมะลิวัลย์ เกื้อปัญญา 
15
557015042
นายเมฆา เศษสุวรรณ์ 
16
557015043
นายยุทธนา ชาญชำนิ 
17
557015044
นายรณวีร์ ไชยวงษ์ 
18
557015046
นางสาววรรณวิษา หอมทอง 
19
557015050
นางสาวศิริวิมล ทวิลา 
20
557015051
นายสถิต ปลัดพรม 
21
557015052
ดาบตำรวจสมชาย มิ่งขวัญวัฒนะ 
22
557015053
นายสวิช ขวาลา 
23
557015059
พระอชิตพล บัวบรรเทา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................