มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/16
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557016003
นางสาวกิ่งกาญจน์ เบญพาด 
2
557016004
นายเกรียงศีกดิ์ เคนจัตุรัส 
3
557016009
นายณัฐพงษ์ มาวงค์ 
4
557016010
นางสาวดวงพร จารนัย 
5
557016011
นางสาวธนพร จวงเงิน 
6
557016012
นายนิคม ดิเรกศิลป์ 
7
557016013
นายปรัชญา มะณีมา 
8
557016014
นายปัญญา บุตโลบล 
9
557016015
นายปัฐพงษ์ กาลเขว้า 
10
557016018
นางสาวพัชรี ศรีบำรุง 
11
557016019
นายพีระพงษ์ มะณีมา 
12
557016022
นายวัฒนพล บุญมาธรรม 
13
557016023
นายวานิช บุญมาธรรม 
14
557016026
นายสิทธิวัฒน์ มหาผิว 
15
557016027
นายสุพจน์ ปิ่นมะณี 
16
557016028
นางสุรารินทร์ เฉยเจียม 
17
557016029
นายอนันต์ ปองสันเทียะ 
18
557016030
นางสาวอุวลา บุตโลบล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................