มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/20
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557020001
นางสาวกิตตราภรณ์ สุขสนิท 
2
557020002
นางจันทร์โฉม กรไธสง 
3
557020006
นางสาวชนาการนต์ แผลงเวช 
4
557020007
นายชัยวัฒน์ จรรย์โกมล 
5
557020009
นายธิเบศร์ เพ็ชรกิจ 
6
557020011
นายนัฐพงค์ ฮ้านคำ 
7
557020012
นางนิรชา ไวขุนทด 
8
557020013
นางสาวปภาดา แข็งแรง 
9
557020014
นายประวิทย์ ชัยศร 
10
557020015
นางปิยะวรรณ หล้าเพชร 
11
557020016
นางสาวเปรมิณณ์ เร่งเจริญรัตน์ 
12
557020018
นางสาวภัสราภรณ์ ศรีสิงห์ 
13
557020020
นางมยุรี ประไพรเพชร 
14
557020021
นางสาวมัณฑนา แผลงศาสตรา 
15
557020025
นางสาวสรารัตน์ ไชยสัตย์ 
16
557020026
นายสันติ ริมปราชญ์นาม 
17
557020027
นายสุชาติ แย้มสรวล 
18
557020028
นางสุภาว์ พงษ์โสภา 
19
557020030
นายอภิวัฒน์ แก้วชาลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................