มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/21
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557021005
นางสาวณัฐนันท์ เบ้าต้ม 
2
557021006
นายณัฐพล พิชิต 
3
557021007
นางดาวพระศุกร์ เสนานุช 
4
557021008
นายเดชา ทัดไธสง 
5
557021010
นายเทพนรินทร์ คำยิ่ง 
6
557021012
นายเนติรัฐ สิงหวิไลกุล 
7
557021013
นางสาวเบญจมาภรณ์ ราชวัง 
8
557021014
นางสาวเบญจมาศ กรีศรี 
9
557021019
นางสาวรัตติกาล ขาวพา 
10
557021021
นายวิชชุนันท์ บุตรปาละ 
11
557021022
นายวิชิต สงมา 
12
557021024
นายสนอง ศรีบุญมี 
13
557021026
นายสราวุธ กันยานัด 
14
557021030
นางสุรดา ดวงจำปา 
15
557021031
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองล้น 
16
557021032
นางสาวอรทัย ชาวนาแปน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................