มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/22
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557022003
สิบตรีเจริญศักดิ์ สุประดิษฐ์ 
2
557022005
นางเตือนใจ วิเซีย 
3
557022007
นายพนิต บุญร่วม 
4
557022008
นายศรัณยู ยางอ่อน 
5
557022010
นายสุทินนท์ จรแก้ว 
6
557022011
นางสาวสุมาลี คำมี 
7
557022012
นางสาวอภิญญา คชสุ 
8
557022015
จ่าเอกอำนาจ โนนทะขาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................