มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/23
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557023003
นางสาวจริญ บัวจันทร์ 
2
557023004
นายชูศักดิ์ อินทนนท์ 
3
557023005
นายเชวง เหล็กกล้า 
4
557023006
ดาบตำรวจไชยา นาคุณ 
5
557023012
นายพีระพงษ์ โงนขำ 
6
557023016
นางสาวรัตติพร วรราช 
7
557023018
นายวัดสรรค์ ตระกูลพร 
8
557023019
นายวิวัฒน์ เหล็กกล้า 
9
557023020
สิบตำรวจเอกศักดิ์ดา ช่วยนา 
10
557023021
ดาบตำรวจศุภชนม์ อาจจำนงค์ 
11
557023024
นายสากล สีสนั่น 
12
557023025
นายชัยเทวา สุ่มมาตย์ 
13
557023027
นายสุทธิเดช วิชาธรรม 
14
557023030
ดาบตำรวจอภิเดช อ่อนศรี 
15
557023031
นายอาทิตย์ แข็งขยัน 
16
557023033
ดาบตำรวจอุดมชัย สันเสนาะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................