มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/24
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557024012
นางสาวณัฐนันท์ มุ่งพิมพ์กลาง 
2
557024013
นายทรงเดช พิมพ์พุก 
3
557024014
สามเณรธีรพงศ์ ชมศรีลา 
4
557024015
นายนเรศน์ มีที 
5
557024016
นางปาวีญา เมืองนาง 
6
557024017
นางพิสมัย ครองหินลาด 
7
557024018
นายภูชิต นิลมานะ 
8
557024019
นางสาวรจนา ชุมโท่โล่ 
9
557024020
นางรัตนา วันพุทธา 
10
557024021
นางสาววนิดา ขันแก้ว 
11
557024022
นางสาววัชราภรณ์ เหล่าม่วง 
12
557024023
นางสาววิกานดา มูลประหัส 
13
557024024
นายศิริพงศ์ เจริญคูณ 
14
557024027
นางสาวสายธาร โมครัตน์ 
15
557024030
นางสาวหนูเพียร เหลาลุน 
16
557024031
นายอภิชิต อินทร์เพชร 
17
557024032
นางอรพิน จันทรเสนา 
18
557024033
นางสาวอรสา สายสุนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................