มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/26
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557026001
นางสาวกริยา อุทะปา 
2
557026004
นางสาวชตมล มานะศรี 
3
557026008
นายธีรศักดิ์ แขขุนทด 
4
557026010
นางสาวประทุมพร ทุมมา 
5
557026012
นางสาวพรพรรณ อินมณี 
6
557026013
นางสาวพิมพิลัย กลิ่นไธสงค์ 
7
557026014
นายไพฑูรย์ เหตุขุนทด 
8
557026015
นายไพศาล กุดจิก 
9
557026016
นายภูษิต สิงห์เผ่น 
10
557026018
นางสาวรจพร จานนอก 
11
557026019
นางสาวรุ่งราตรี เทพขุนทด 
12
557026020
นายลิขิต แขขุนทด 
13
557026022
นางสาวศิริกานดา เพียวิเศษ 
14
557026026
นางสาวอัญทิชา ดันชัยภูมิ 
15
557026028
นางอุษา พิพิธกุล 
16
557026029
นายเชาวฤทธิ์ หล่าชิว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................