มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/29
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557029001
นายกิติพงษ์ รุจิเรืองชัย 
2
557029002
นายเกรียงศักดิ์ ลับสันเทียะ 
3
557029003
จ่าอากาศโทคมสันต์ อาจสัญจร 
4
557029009
นายณัฐกร ลุนสำโรง 
5
557029012
นายทนงศักดิ์ กิจนาค 
6
557029015
นายธนพล สมชม 
7
557029017
พันจ่าอาอาศเอกธันย์ธำรง วิชชัยภูมิ 
8
557029020
พันจ่าอากาศเอกประภาส รุขะจี 
9
557029021
นายประเสริฐ ฉัตรพรมราช 
10
557029025
นางพัชรี บัวบูชา 
11
557029026
สิบตรีโพธิ์ศรี ขันรุ่ง 
12
557029027
นางสาวภคมน รุจิเรืองชัย 
13
557029029
นางสาวลัดดา สิมาตา 
14
557029030
นายวสันต์ แสนคำภา 
15
557029031
นางวิจิตรา คงเชียงชา 
16
557029034
นายวิสุทธิ์ มาตสอน 
17
557029036
สิบตรีศักดิ์ภัทร์ เตาะกระโทก 
18
557029037
นายสมบูรณ์ กรีสวาสดิ์ 
19
557029042
นายอนันต์ ญาติดอน 
20
557029043
นางสาวอษญาภรณ์ ชดขุนทด 
21
557029044
นายอรัญ สร้อยสูงเนิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................