มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/31
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557031010
นางสาวนฤมล จงเสริมกลาง 
2
557031014
นางสาวปรางนุช วงกฎ 
3
557031016
นายมนตรี คงศรัณยู 
4
557031018
นางลัดดา คงนอก 
5
557031026
นายสุวิทย์ ประภาวิชา 
6
557031029
นางสาวอรพรรณ ศรีนอก 
7
557031031
นายสิงหา ปักการะเต 
8
557031033
นางสาวสิริรัตน์ ชุ่มสีดา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................