มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/32
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
557032002
นางสาวเกศินี พรหมชัย 
2
557032003
นางคัสนีย์ แก้วจอหอ 
3
557032010
นายชูเกียรติ น้อยหน่อ 
4
557032012
นายณัฐพล แซ่เฮีย 
5
557032013
นายณัฐพล นวลจันทร์ 
6
557032015
นายธนพัต ปิดตาฝ้าย 
7
557032017
นางธันยาภรณ์ วิเศษธร 
8
557032024
นางสาวปทิตตา สิงห์ทอง 
9
557032025
นายประชา แสนนอก 
10
557032030
นายพงศ์ศักดิ์ ชำนาญกิจ 
11
557032033
นายพเยาว์ กลมไธสง 
12
557032034
นางพัชรมัย แพงคำ 
13
557032035
นายพูนศักดิ์ วีระโห 
14
557032036
นายภัณฑบดี ลิ้มโรจน์วงศ์ 
15
557032038
นางมะลิวรรณ์ ชนะชัย 
16
557032039
นางสาวรจิตรา สร้อยวัฒนานนท์ 
17
557032040
นางสาวรำพึง เจริญสุข 
18
557032041
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วดอนรี 
19
557032042
นางลิ้ม วันนอก 
20
557032043
นางวราภรณ์ พิลาภ 
21
557032044
นางสาววริศรา ปะวะโข 
22
557032045
นางวาสนา วรธงชัย 
23
557032047
นางสาวศรีมิตรา ราชสมบัติ 
24
557032048
นายศิริศักดิ์ รัจเจริญ 
25
557032050
นายสรายุทธ ตอบไธสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มช/32
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
557032051
นางสายฝน เฉียบแหลม 
27
557032052
นายสายเพชร พลายงาม 
28
557032053
นางสุชาดา พลยางนอก 
29
557032054
ดาบตำรวจสุพิษ วงกฎ 
30
557032055
นางสาวสุภาวรรณ ตะนะแสง 
31
557032059
นางสาวอัชฌา อุดมวัฒนา 
32
557032060
นางธนัชพร ชมภูวิเศษ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................