มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รป551
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553350017
นายปรารถนา ข้อโนนแดง 
2
553350031
สิบเอกวีระพงษ์ พิมพ์ทอง 
3
553350036
นายสุเมธ เสาะสาย 
4
553350042
นายอภิวัฒน์ เมืองแสน 
5
553350046
นายเข็มชาติ ศักดิ์ศิริ 
6
553350057
นายศักดิ์ชัย เจนชัย 
7
553350058
นายสถาพร พงษ์กล้า 
8
553350061
นางสาวชุติกาจน์ โพธิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................