มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คอม.ศึกษา.551
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553133002
นายกฤษณุ คำแฝง 
2
553133008
นางสาวจินตนา ใจจุระ 
3
553133014
นายนราวิชญ์ พงษ์จำนงค์ 
4
553133015
นายประจักษ์ พงษ์สุภา 
5
553133018
นางสาวพัชรินทร์ รวงน้อย 
6
553133042
นายจตุพล ตะกิ่มนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................