มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย.551
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553101006
นางใกล้รุ่ง ฝ่ายศักขวา 
2
553101024
นางสาวนิภาพร ธงทอง 
3
553101025
นางสาวบุษยา เลิศพิมาย 
4
553101034
นางสาวมนทิรา มีทรัพย์ 
5
553101047
นางศิรินันท์ งาชัยภูมิ 
6
553101052
นางสาวสุกัญญา ศรีอาษา 
7
553101064
นางสาวพลอยงาม ไสยภาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................