มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564413001
นายกนกศักดิ์ ชำนาญ 
2
564413007
นางสาวจารุวรรณ สมสาย 
3
564413022
นางสาวณัฐรดา พึ่งกุศล 
4
564413030
นายศราวุฒิ เหลาหวายนอก 
5
564413037
นางสาวสุพัตรา หาแก้ว 
6
564413038
นางสาวสุภิญญา บุญเสริม 
7
564413040
นางสาวสุวนันท์ ไพรสันเทียะ 
8
564413044
นางสาวสุวารีย์ เกิดผล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................