มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564413106
นายจักรกฤษณ์ จันทรจรัส 
2
564413111
นางสาวธนพร กุลรักษา 
3
564413123
นายมงคลชัย มีเกษร 
4
564413124
นางสาวมนัสนันท์ ยินดี 
5
564413126
นายวงศ์ลักษณ์ กำเนิดคำ 
6
564413127
นางสาววัชราภรณ์ บุญตา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................