มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 4
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564703315
นายทวีวุฒิ กุลเกตุ 
2
564703337
นายศรราม ตะโกสี 
3
564703350
นายอาทร เสมอโชค 
4
564703359
นายวีรชัย ไพรพฤกษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................