มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564600002
นางสาวกาญจนา แผนจะบก 
2
564600032
นางสาวปนัสตา เกิดทองหลาง 
3
564600048
นางสาวรัตนา ลาภประเสริฐ 
4
564600077
นางสาวอังศุมาริน ยืนยาว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................