มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564600002
นางสาวกาญจนา แผนจะบก 
2
564600048
นางสาวรัตนา ลาภประเสริฐ 
3
564600068
นางสาวหัฏฐยา กางสูงเนิน 
4
564600071
นางสาวอรนิชา ปิวจันทึก 
5
564600077
นางสาวอังศุมาริน ยืนยาว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................