มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564900005
นายจักรพันธ์ เกษแก้ว 
2
564900028
นายปราโมทย์ เทพตาแสง 
3
564900034
นายวัชรกรณ์ เลิศขามป้อม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................