มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564500008
นางสาวธัญญลักษณ์ แสงพายุ 
2
564500021
นายรฐพงศ์ เบิกบาน 
3
564500026
นายศักดิ์ดา คุณนาแก 
4
564500038
นางสาวอารียา ศรีหาวัตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................