มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564133001
นางสาวกนกกาญจน์ เยื่องไธสง 
2
564133002
นายกฤษณะ ลาภทวี 
3
564133003
นางสาวกาญจนรัตน์ ทันจิตร 
4
564133004
นางสาวเกตน์นิภา คลังแก้ว 
5
564133008
นางสาวชรินรัตน์ จันปุ่ม 
6
564133011
นายณรงค์ศักดิ์ คิดเข่ม 
7
564133013
นางสาวดวงดาว คณะชาติ 
8
564133015
นางสาวธนธิดา สุภนิติกร 
9
564133016
นายธนาคาร ปาทาน 
10
564133019
นายนนทกร พันธศรี 
11
564133020
นางสาวจิรัชญา หมั่นอุตส่าห์ 
12
564133021
นายบัลลังก์ ปักกะทานัง 
13
564133022
นางสาวเบญจวรรณ ระวิวรรณ 
14
564133023
นางสาวปริศนา ทองคลี่ 
15
564133024
นายพงษ์สิทธิ์ พาระบุตร 
16
564133025
นางสาวพลอยมณี กุลพรม 
17
564133026
นายพัชรพงศ์ ฤทธิ์สิงห์ 
18
564133028
นางสาวภัสรา พูลสวัสดิ์ 
19
564133029
นางสาวรสรินทร์ บัวสระ 
20
564133030
นายรักไทย แก้วพรม 
21
564133031
นายรัฐศักดิ์ ทองดี 
22
564133032
นายเลิศศักดิ์ ฟือสันเทียะ 
23
564133033
นายวรพล ทัพกลาง 
24
564133034
นายวศิน เลิศขามป้อม 
25
564133035
นางสาววิภา ขุนสูงเนิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564133036
นายวิยวัฒน์ ณ นคร 
27
564133037
นางสาวศศิประภา อภิรมยานนท์ 
28
564133038
นายศักดิ์ดา แย้มชัยภูมิ 
29
564133040
นายศิริวัฒน์ ทองวงศ์ 
30
564133042
นางสาวสายฝน วงศ์นันท์ 
31
564133043
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณศรี 
32
564133045
นางสาวสุนทรี ปัชชามูล 
33
564133046
นางสาวสุภาพร ชิดชัยภูมิ 
34
564133047
นายสุรพงษ์ เปล่งรัศมี 
35
564133048
นางสาวโสภิดา สีหาท้าว 
36
564133049
นายอนัน ภู่บัว 
37
564133051
นางสาวอภิญญา ขวัญมงคล 
38
564133054
นายเอกรัฐ จันทราเทพ 
39
564133056
นายศิวกร สมภา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................