มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564133102
นายกฤตพณ อาจเวทย์ 
2
564133107
นายเจษฎา มานะหาญ 
3
564133111
นายณภัทร กุลนาฝาย 
4
564133112
นายณัฐพงษ์ ผลเงิน 
5
564133113
นางสาวบุญญาพร สมศรีแสง 
6
564133122
นางสาวบุษบา ตอสกุล 
7
564133136
นายวิมล บุญเสนา 
8
564133137
นายศราวุธ ลีหล้าน้อย 
9
564133150
นายอนันต์ มั่นสติ 
10
564133156
นางสาวกัญญาวี เก่วใจ 
11
564133159
นายภัสสร สังแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................