มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564133101
นางสาวกรรณิกาณ์ สีหาราช 
2
564133102
นายกฤตพณ อาจเวทย์ 
3
564133103
นายกวี แสงสว่าง 
4
564133104
นางสาวกานต์สินี มิลินคณาพัฒน์ 
5
564133105
นางสาวจารุวรรณ ไทยแท้ 
6
564133106
นางสาวจุฑาลักษณ์ ภูดวงดาษ 
7
564133107
นายเจษฎา มานะหาญ 
8
564133108
นางสาวชนิษฐา ไชยสุวรรณ 
9
564133109
นายชัชวาลย์ โนนติวาล 
10
564133110
นายเชาวฤทธิ์ มนต์ก้อม 
11
564133111
นายณภัทร กุลนาฝาย 
12
564133112
นายณัฐพงษ์ ผลเงิน 
13
564133114
นายทรงชัย จันทร์ดี 
14
564133115
นางสาวทิพย์ศรินทร์ เจียมชัยภูมิ 
15
564133116
นายธนากร พุตชัย 
16
564133117
นายธนานันท์ มังขุนทด 
17
564133118
นางสาวธนาพร ใจรักษา 
18
564133122
นางสาวบุษบา ตอสกุล 
19
564133123
นางสาวปนัดดา กรองใจ 
20
564133124
นางสาวปวีณา งาคม 
21
564133126
นายพลวัฒน์ ปราบงูเหลือม 
22
564133127
นายพัชรพล มาตย์วงศ์ 
23
564133129
นายภาณุพงษ์ จันทร์หล่ม 
24
564133130
นางสาวมะลิวรรณ แก้วสีขาว 
25
564133132
นายลัทธพล วงศ์สกุลเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564133133
นายวงศ์ศักดิ์ บุญเหลา 
27
564133135
นางสาววิภา จินดาดวง 
28
564133136
นายวิมล บุญเสนา 
29
564133137
นายศราวุธ ลีหล้าน้อย 
30
564133138
นางสาวศศิมา กงชัยภูมิ 
31
564133139
นายศิริพงษ์ ใจสุข 
32
564133142
นางสาวสันธิลา ร่วมชัยภูมิ 
33
564133143
นางสาวสุทธิดา หาญรบ 
34
564133145
นางสาวสุนทรา เสนาลาด 
35
564133146
นางสาวสุนัดดา ยืนสุข 
36
564133147
นางสาวสุริยน จำชาติ 
37
564133148
นางสาวโสภิตา บุตรศรีวงค์ 
38
564133149
นายหนุ่ม วงษ์จักษุ 
39
564133150
นายอนันต์ มั่นสติ 
40
564133151
นายอภิชาติ บุญคง 
41
564133152
นางสาวอรนิภา ยุดกระโทก 
42
564133154
นายสุณัฐวุฒิ ไชยกาศ 
43
564133155
นายกนกพล สุริยวงค์ 
44
564133156
นางสาวกัญญาวี เก่วใจ 
45
564133159
นายภัสสร สังแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................