มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564158001
นางสาวกรรณิการ์ ภูมิทวีโชค 
2
564158002
นายกฤษฎา ท้าวพรม 
3
564158003
นางสาวกัญชิญา ทิพย์รักษ์ 
4
564158004
นางสาวกาญสุดา พรมรินทร์ 
5
564158005
นางสาวเกศินี บุญมา 
6
564158006
นางสาวจตุภรณ์ หมั่นกิจ 
7
564158007
นายจักรภัทร ค้ำชู 
8
564158009
นางสาวจุฑารัตน์ เฉยชัยภูมิ 
9
564158010
นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด 
10
564158011
นางสาวชนัดดา ใสหนองเป็ด 
11
564158012
นางสาวชไมพร บาตรเต็มดี 
12
564158013
นางสาวชลิตา กิ่งแล 
13
564158014
นางสาวชุติมา เก้าเมือง 
14
564158015
นางสาวดาริณี ฐานวิสัย 
15
564158016
นางสาวถาปนี พัฒนะแสง 
16
564158017
นายทิชากร แสงสาคร 
17
564158018
นางสาวทิวาพร อยู่สบาย 
18
564158020
นางสาวนิรมล งามเกลี้ยง 
19
564158021
นางสาวเนตรนภา อาจอาษา 
20
564158022
นางสาวปณิธาน พลศักดิ์ 
21
564158023
นายปรเมศวร์ คำสุข 
22
564158024
นางสาวประภาพร จอดนอก 
23
564158028
นางสาวมณฑิตา ปราณีตพลกรัง 
24
564158029
นายเมธานนท์ แสงสุระ 
25
564158031
นางสาวราตรี สมบัติคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564158033
นางสาววนิดา ไพรนอก 
27
564158035
นางสาววัชราพร แนวคำดี 
28
564158036
นางสาววิจิตรา ช่างปรุง 
29
564158037
นางสาวศยามล กัณหา 
30
564158038
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์โชติ 
31
564158039
นางสาวปภัชญา โคตรเมือง 
32
564158040
นางสาวสวณีย์ สนิทนอก 
33
564158041
นางสาวสาวิตรี ขอมีกลาง 
34
564158042
นางสาวสุพัตรา นาพุทธา 
35
564158043
นางสาวหนึ่งฤดี มีสะอาด 
36
564158044
นางสาวอรทัย ดีทัพไทย 
37
564158045
นายอาทิตย์ แสงจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................