มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564158101
นางสาวกฤตยาทิพย์ พานนนท์ 
2
564158102
นางสาวกาญจนา สีลาสม 
3
564158103
นางสาวกุลธิดา พิไลกุล 
4
564158104
นางสาวเกษสุดา ดวงวิญญาณ 
5
564158105
นายเกียรติศักดิ์ หิรัญคำ 
6
564158108
นางสาวจุฬารัตน์ เสนาชัยน้อย 
7
564158110
นางสาวชลธิชา บุญสมัคร 
8
564158111
นางสาวช่อเพชร สิทธิพล 
9
564158112
นายชุติพนธ์ โฮมแพน 
10
564158113
นางสาวณัฐธิดา มีสุวรรณ 
11
564158114
นางสาวดุษณี ช่างปรุง 
12
564158115
นางสาวทองสุก ปัญสวัสดิ์ 
13
564158116
นายเทวัญ เมืองแสน 
14
564158117
นายธีระวุธ นุชสา 
15
564158118
นางสาวนลินี เนียงอาชา 
16
564158119
นางสาวนิรมล เพ็งผล 
17
564158120
นางสาวบังอร กระจ่างศรี 
18
564158121
นางสาวปนัดดา บุญเสริม 
19
564158122
นายประจักษ์ ชมยินดี 
20
564158123
นางสาวประมาภรณ์ ศิริภูมี 
21
564158124
นางสาวผกาวรรณ พันธ์นา 
22
564158126
นางสาวพัชรินทร์ พรสวัสดิ์ 
23
564158127
นางสาวมินตรา วัสสา 
24
564158128
นางสาวเมธิกา เครือแวงมล 
25
564158129
นายรณพีร์ ม่วงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564158130
นางสาวรัชนีกร อินกกผึ้ง 
27
564158131
นางสาวรุ่งรวี ชุบไธสง 
28
564158133
นางสาววชิรารัตน์ สอนประเทศ 
29
564158135
นางสาวพิยดา หนักแน่น 
30
564158136
นางสาวศศิธร แก้ววิไล 
31
564158137
นางสาวศุภลักษณ์ วู้ชัยภูมิ 
32
564158138
นางสาวสริตา อาจกล้า 
33
564158139
นางสาวสายลดา ลาคำ 
34
564158141
นางสาวสุมาลี หมู่ไพบูลย์ 
35
564158143
นางสาวอาทิตย์ติยา วงศ์ลคร 
36
564158144
นายอานนท์ สมสุขสวัสดิ์กุล 
37
564158145
นางสาวสุพัตรา โพธิ์สระคู 
38
564158146
นางสาวศรัญญา ช่วยนา 
39
564158147
นางสาวอาทิตยา สอนประเทศ 
40
564158148
นางสาวพรพรรณ์ คงประเสริฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................