มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564158107
นางสาวจีรวรรณ นุมัติ 
2
564158112
นายชุติพนธ์ โฮมแพน 
3
564158125
นางสาวพัชรา ทองนะคะ 
4
564158133
นางสาววชิรารัตน์ สอนประเทศ 
5
564158147
นางสาวอาทิตยา สอนประเทศ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................