มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564119001
นางสาวกนกวรรณ กิจเธาว์ 
2
564119002
นางสาวกรรณิกา เฉลิมสิม 
3
564119003
นางสาวกัญญารัตน์ ดอนไสว 
4
564119004
นางสาวกิ่งแก้ว เหล่าภักดี 
5
564119009
นางสาวจีระพันธุ์ ผินนอก 
6
564119011
นางสาวเจนจิรา มารศรี 
7
564119012
นางสาวชนกนันท์ คฤหบดี 
8
564119015
นางสาวณัฐพร โพธิ์ทอง 
9
564119017
นางสาวดอกอ้อ ทิพเสนา 
10
564119018
นายทักษ์ดนัย ศรีชัย 
11
564119019
นางสาวธัญญารัตน์ ฐานวิเศษ 
12
564119020
นางสาวธิดารัตน์ กิติคุณ 
13
564119021
นายนพพงษ์ พินเขียว 
14
564119022
นางสาวนรินทร์ธร กำลังมาก 
15
564119023
นางสาวนัฐกานต์ ทองดี 
16
564119024
นางสาวนิติกานต์ กี่กลางดอน 
17
564119025
นางสาวนุชนภา จอกสถิตย์ 
18
564119026
นายบุญพิทักษ์ สัมพันธารักษ์ 
19
564119027
นางสาวปนัดดา โพธิ์มั่น 
20
564119028
นางสาวปวีณา ดาไธสง 
21
564119029
นางสาวปาลิตา ดวงหยี่หวา 
22
564119031
นายพงษ์พัฒน์ แจ้งทอง 
23
564119032
นางสาวพัทยา แจ่มมณี 
24
564119033
นายพิพัฒน์พงษ์ พัฒนภูมิชัย 
25
564119034
นางสาวมาลินี สมยานพล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564119035
นายเมธิชัย สาริศรี 
27
564119036
นางสาวรัตติกาล หงวนไธสง 
28
564119037
นางสาววรัชยา แสงคาร์ 
29
564119038
นางสาววาสนา สีชุม 
30
564119039
นายวินัย ใฮงาม 
31
564119041
นางสาวศศิธร เวิงไธสง 
32
564119042
นางสาวธนพร ศรีขาว 
33
564119043
นางสาวศิริลักษณ์ วนเก่าน้อย 
34
564119045
นายสุจริตชน เงาะเศรษฐ์ 
35
564119046
นางสาวสุจินันท์ การุณ 
36
564119047
นางสาวสุธิดา บนสันเทียะ 
37
564119048
นางสาวสุภารัตน์ วนเก่าน้อย 
38
564119050
นางสาวสุวนันท์ คงสัมพันธ์ 
39
564119051
นางสาวหทัยรัตน์ สอาดโฉม 
40
564119052
นางสาวอรวรรณ ศรีศักดิ์นอก 
41
564119054
นางสาวอารีรัตน์ บูรณะถาวร 
42
564119055
นางสาวอุษณีย์ พานเงิน 
43
564119056
นายเอกราช คำจัตุรัส 
44
564119058
นางสาวอนัญญา พลดงนอก 
45
564119059
นางสาวสิรินภา ทรงอาจ 
46
564119060
นางสาวอภิวรรณ จันทรมนตรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................