มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564119026
นายบุญพิทักษ์ สัมพันธารักษ์ 
2
564119047
นางสาวสุธิดา บนสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................