มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564119102
นางสาวกรรณิกา ศกภูเขียว 
2
564119103
นางสาวกาญจณา สิทธิพรมมา 
3
564119104
นายกิตติภูมิ สนิทไทย 
4
564119105
นางสาวกุลธิดา รัตนอุทัย 
5
564119106
นางสาวขวัญสุดา นอกสระ 
6
564119107
นางสาวจรัญยา จันคำ 
7
564119108
นางสาวจิราพร สนั่นนารี 
8
564119109
นางสาวจีรารัตน์ ประสพหิน 
9
564119110
นางสาวจุรีรัตน์ คำแข 
10
564119113
นายชวรงค์ แก้วมูลมุข 
11
564119116
นางสาวดรุณี การถาง 
12
564119118
นางสาวธนาพร เขี่ยงถุ่ง 
13
564119119
นางสาวธัญญารัตน์ พลเดชา 
14
564119122
นางสาวนฤมล กองพันธ์ 
15
564119123
นางสาวศุฑาสินี เหล่าอุด 
16
564119124
นางสาวนิรัญญา กังวลงาน 
17
564119127
นางสาวปรียานุช คำลาย 
18
564119130
นายพนพ ปิตะบุตร 
19
564119131
นางสาวพัชรี ประสิทธิ์นอก 
20
564119132
นายภาณุเดช ชาติพหล 
21
564119133
นางสาวมัทติญา ล้านภูเขียว 
22
564119134
นางสาวเมริยา ฝาชัยภูมิ 
23
564119135
นายวงศธร วิเศษ 
24
564119137
นางสาววรรณวิภา ปาปะไฟ 
25
564119139
นายวุฒิพงษ์ อินไธสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564119141
นางสาวศิริพร พรมวงค์สา 
27
564119142
นางสาวศิริมาศ นายาว 
28
564119145
นางสาวสุจิตรา แต่งแดน 
29
564119146
นางสาวสุดา ฤาชา 
30
564119147
นางสาวสุพิชญา จิตต์กุศล 
31
564119148
นายสุรศักดิ์ กล้าหาญ 
32
564119149
นางสาวสุวนันท์ แก้วศรีจันทร์ 
33
564119151
นายอนุพนธ์ ตังตระกูล 
34
564119154
นางสาวภิญญาพัชญ์ คงโนนกอก 
35
564119155
นายเอกราช พรมเสน 
36
564119156
นายฐาปนพงศ์ มีสุวรรณ 
37
564119159
นางสาวจตุพร ลุนชัย 
38
564119160
นางสาวนันทวัน ทวีเปล่ง 
39
564119162
นางสาวปิยาภรณ์ ขจรไพร 
40
564119163
นางสาววิลาวรรณ อุตรัตน์ 
41
564119164
นายชัยวัฒน์ นาคบุญธรรม 
42
564119165
นางสาวทพัชชา หิรัญคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................