มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564121001
นางสาวกนกทิพย์ สีสด 
2
564121002
นางสาวกัลยา พันธ์โท 
3
564121003
นายกิตติ แก้วตา 
4
564121005
นายเกียรติศักดิ์ เพียนาม 
5
564121006
นางสาวขวัญกมล บุญเลิศ 
6
564121009
นางสาวพิชชญากรณ์ ฤาวงค์ 
7
564121010
นางสาวจิรนันท์ ประหยัดทรัพย์ 
8
564121011
นางสาวฉวีวรรณ พรมพันธ์ 
9
564121013
นางสาวญาณิศา กันแจ่ม 
10
564121014
นายณัฐพล สำอางเนตร 
11
564121015
นางสาวณัฐรมย์ ชำนินอก 
12
564121016
นางสาวดุษฎี ศรีสมศักดิ์ 
13
564121018
นางสาวธัญญาเรศ แววดี 
14
564121019
นางสาวนนทิชา โยโส 
15
564121020
นางสาวนันทภรณ์ นาไชย 
16
564121021
นางสาวน้ำหวาน ศิลมั่น 
17
564121022
นางสาวนิศาชลวดี เกิดสีทอง 
18
564121024
นางสาวประภาพร แก้วเกลี้ยง 
19
564121025
นางสาวปวีณา ใยโนนตาด 
20
564121026
นายพงศ์ภรณ์ เบ้าลี 
21
564121028
นางสาวพรวิภา ชนะพาล 
22
564121029
นางสาวพัชริดา เพียวิเศษ 
23
564121030
นางสาวภัทรพร วงษา 
24
564121032
นางสาวรัชนีกรณ์ สุดตานา 
25
564121034
นางสาววงเดือน เสนาพรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564121036
นางสาวศศิมา สุวรรณสังโส 
27
564121037
นายธนดล อินทุใส 
28
564121038
นางสาวศุภจิตรา เกิดศิริ 
29
564121040
นางสาวสายฝน พลอ่อน 
30
564121041
นางสาวสุตะกาล กางนอก 
31
564121042
นางสาวสุธิดา โสธร 
32
564121043
นางสาวสุพัตรา ไชยสีทา 
33
564121046
นางสาวสุมาลี ลองสันเทียะ 
34
564121048
นายอภิสิทธิ์ ศรีสุข 
35
564121049
นางสาวอรัญญา พานเงิน 
36
564121050
นางสาวอารียา มาทะเล 
37
564121051
นางสาวอุไรรัตน์ ไปนาน 
38
564121053
นายศักรินทร์ อารยะจันทรจิตร์ 
39
564121054
นายอภิสิทธิ์ โกศิริสัญต์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................