มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564121101
นางสาวกนกนาฎ เมฆคุ้ม 
2
564121102
นายกฤษณะ สุขปาน 
3
564121103
นางสาวการัญญา ท่วมไธสง 
4
564121105
นางสาวเกษร เขียวน้ำชุม 
5
564121107
นางสาวจิตติมา หนชัย 
6
564121108
นางสาวเจนจิรา ดาวช่วย 
7
564121109
นายไฉน วงษ์พรม 
8
564121110
นางสาวชไมพร นารินทร์ 
9
564121111
นางสาวชิดชนก จ้ายหนองบัว 
10
564121112
นางสาวพรนรินทร์ ใบพิมาย 
11
564121113
นางสาวดวงใจ เจิมแหล่ 
12
564121118
นายนฤเบศ พลตาล 
13
564121121
นางสาวบุญล้อม ปาปะทัง 
14
564121122
นางสาวเบญญาภา มณีพันธุ์ 
15
564121124
นางสาวปวีณา สิงขรอาจ 
16
564121125
นางสาวพรรณิภา กล่อมกลาง 
17
564121126
นางสาวพัชราภรณ์ จรกลาง 
18
564121128
นายพีรพล หมั่นกิจ 
19
564121129
นางสาวภิรญา ดีสันเทียะ 
20
564121130
นางสาวรัชนก อ่อนเหลา 
21
564121132
นางสาวลัทธวรรณ รวมครบุรี 
22
564121133
นางสาววิภาพร ก่อโพธิ์ศรี 
23
564121135
นางสาวศิริขวัญ วงศ์โคกสูง 
24
564121137
นางสาวสมฤทัย เจริญวัย 
25
564121138
นางสาวสุกัญญา สาหล้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564121139
นางสาวสุจิตตรา กำลังฤทธิ์ 
27
564121142
นางสาวสุพัตตรา เสมาเพชร 
28
564121144
นางสาวสุภิญญา เศษสุวรรณ 
29
564121145
นางสาวเสาวภา วะชะศรี 
30
564121146
นางสาวอนุตา ไตรนพ 
31
564121147
นายอภิวัตน์ หงษ์ทรัพย์ 
32
564121148
นายอรรตพล พงษ์ไพร 
33
564121149
นางสาวอริยา จายศรี 
34
564121151
นางสาวอำไพ ทองใส 
35
564121153
นางสาวอรอนงค์ ชำนาญวงศ์ 
36
564121154
นางสาวอุดมลักษณ์ มนต์กล้า 
37
564121155
นางสาวฐิติมา สุ่มมาตย์ 
38
564121156
นายกิตติวินท์ แสนสุข 
39
564121158
นางสาวกาญจนาภรณ์ แถวโนนงิ้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................