มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564135002
นางสาวกรรณิกา หอมแพงไว้ 
2
564135003
นางสาวกฤษณา แก้วกู่ 
3
564135004
นางสาวกัลยา ชัยสิทธิ์ 
4
564135006
นายจักรกฤษณ์ เผียดนอก 
5
564135007
นางสาวจิตติมา สุพรรณนอก 
6
564135008
นางสาวจุฑามาศ พรมทองดี 
7
564135009
นางสาวชนัญญา ยืนชีวิต 
8
564135010
นางสาวณัชชา เพียรขุนทด 
9
564135011
นางสาวณัฐวรา ธุระธรรม 
10
564135012
นายธีระพงษ์ อ้วนชัยราช 
11
564135013
นางสาวนัฐกาญจน์ ถันชนนาง 
12
564135014
นางสาวน้ำทิพย์ วิชาจารย์ 
13
564135015
นางสาวนิศรา ลานขามป้อม 
14
564135017
นางสาวเบญจมาภรณ์ เทกระโทก 
15
564135018
นางสาวปวิตรา รักใจ 
16
564135019
นายปิยชาติ คำสุรีย์ 
17
564135020
นายพชรพงศ์ ศรีอัครวิเนต 
18
564135021
นางสาวพรทิพย์ ฤทธิ์กำลัง 
19
564135022
นางสาวพรผกา บุตรสูงเนิน 
20
564135023
นางสาวพันธิดา สวาสดี 
21
564135024
นางสาวพิชญา สิงสง 
22
564135025
นางสาวพิมพันธุ์ ทันรังกา 
23
564135026
นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ 
24
564135028
นางสาวมณีรัตน์ นงค์จิตร์ 
25
564135029
นางสาวมัสยา หงษ์สุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564135030
นางสาวรวิสรา พลศักดิ์ซ้าย 
27
564135031
นางสาวรัชนก หนูพร 
28
564135032
นางสาวรัชนีกร ผาจันทร์ 
29
564135034
นางสาวเรวดี รักษาชนม์ 
30
564135035
นางสาววันวิสา ผู้นอก 
31
564135036
นางสาววิลาสินี ตวนชัยภูมิ 
32
564135037
นายวีรากร อินเสนา 
33
564135038
นางสาวศศิธร น้อยหา 
34
564135040
นางสาวสายชล สบายใจ 
35
564135041
นางสาวสุทธิตา พลชาลี 
36
564135043
นางสาวโสภาพร อุทัยเรือง 
37
564135045
นางสาวอภิญญา บุตรชัยภูมิ 
38
564135046
นางสาวอรอนงค์ ทองพันธ์ลำ 
39
564135047
นางสาวอัญชลีพร แชงขุนทด 
40
564135050
นางสาวอุไรวรรณ แสงราช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................