มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
564135101
นายกรกช แอบกิ่งสะแกราช 
2
564135107
นางสาวจีรพร แวงชัยภูมิ 
3
564135108
นางสาวจุฑารัตน์ สัจจานุรักษ์ 
4
564135109
นายชัยสิทธิ์ เชื้อกุล 
5
564135110
นางสาวณัฐชยา ยังโนนตาด 
6
564135111
นางสาวดวงใจ นราพล 
7
564135113
นางสาวนารี จันลา 
8
564135115
นายบุญยฤทธิ์ ประวันตา 
9
564135116
นายบุญฤทธิ์ อภัยนอก 
10
564135118
นางสาวปัทมา ดำเลิศ 
11
564135119
นายปิยะวัฒน์ มุ่งชัยภูมิ 
12
564135122
นางสาวพรพรรณ เพชรรักษา 
13
564135123
จ่าสิบเอกหญิงพิชญ์สินี จันดีบาง 
14
564135124
นางสาวพิชญาภา โพธิ์นอก 
15
564135126
นางสาวไพรินทร์ แหงไธสง 
16
564135129
นางสาวยุพิน พิมภักดิ์ 
17
564135130
นางสาวรวีนิภา จุ้ยสันเทียะ 
18
564135131
นางสาวรัชนีกร เติมวุฒิ 
19
564135132
นางสาวรัชนีกร พัฒนแสง 
20
564135134
นางสาววราภรณ์ ตันนะลา 
21
564135135
นายวิชาญ อุ่นโคตร 
22
564135136
นางสาววิไลลักษณ์ อุ่นพาลา 
23
564135137
นางสาวศศิธร เทียมชัยภูมิ 
24
564135139
นายศุภชัย ภูมิไธสงค์ 
25
564135140
นางสาวสุชาดา ทาขามป้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
564135143
นางสาวอนุชสรา เจริญสุข 
27
564135144
นายอภิชาติ คุ้มเดช 
28
564135145
นางสาวอมรประภา สุวรรณา 
29
564135147
นางสาวอารยา นาดี 
30
564135148
นางสาวอารีรัตน์ จันทร์อาจ 
31
564135151
นางสาวกนกอร สมอาจ 
32
564135152
นางสาวชุลีรัตน์ มีสิทธิ์ 
33
564135153
นายธนศาสตร์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 
34
564135154
นายนิติกร เหรา 
35
564135155
นางสาวปรียากมล เหลาเจริญ 
36
564135157
นางสาววรารัตน์ ประสานศักดิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................