มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้งคร้อ56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567002004
นางสาวจารุพร ศรีษะ 
2
567002006
นายจุจิสัน คณะสุข 
3
567002008
นายฐาปกรณ์ ฐานคร 
4
567002009
นายฐิตินันท์ คำกุล 
5
567002011
นางสาวดวงจันทร์ เกิดห้างสูง 
6
567002013
นางกชพรรณ สินธิโศก 
7
567002015
นางสาวตะวัน เกิดห้างสูง 
8
567002016
นายทศพล ผานาค 
9
567002017
สิบเอกนนทชัย มูลศรี 
10
567002019
นายนวพล ดีชื่น 
11
567002021
นายปราโมทย์ แสงสิงห์ 
12
567002022
นางสาวปวีณา ชัยจำรัส 
13
567002023
นางสาวปวีณา นครราช 
14
567002024
นายปาณรวัฐ คำชา 
15
567002025
นางสาวยุภาพร ไวจำปา 
16
567002026
นายรณชัย ดำรงฤทธิกุล 
17
567002027
นางสาวลลิต์ภัทร กุลหนองแดง 
18
567002030
นางสาววิไลวรรณ ชาแก้ว 
19
567002031
นางสาวสแกวัลย์ ธงภักดี 
20
567002032
นายสมัคร เวียงเตา 
21
567002034
นายสุรเดช แถวทองคำ 
22
567002036
นางอสิสา จูมแพง 
23
567002038
นายพงษ์สรร วิสาหาญ 
24
567002039
นายทรงศักดิ์ แสนวงค์ 
25
567002041
นายแสงจันทร์ ทองวิลัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................