มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คง56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567003002
นายกำพล กรอบพุดซา 
2
567003005
นายฉกาจ ดำสันเทียะ 
3
567003009
นายนพดล งามบุ่งค้า 
4
567003012
นายบุญรือ ศรีจันทร์กลาง 
5
567003017
นายพงษ์สิทธิ์ จันทร์ขาว 
6
567003022
นางสาวภัทรานิษฐ์ พิกุลศรี 
7
567003023
นางสาวมานัสชนก ทองพันธ์ 
8
567003026
นางสาววาสนา เวินขุนทด 
9
567003030
นางสาวสมหมาย ทวีกลาง 
10
567003034
นางสายฝน แพงทรัพย์ 
11
567003037
นายอนุรักษ์ นนนอก 
12
567003038
นายอรุณ เบี้ยกลาง 
13
567003039
นางสาวณัฐฑิชา ธนภัทร์คงโกมล 
14
567003041
นายธนากรณ์ สมบัติสวัสดิ์ 
15
567003042
นายวุฒิพงษ์ อุปสรรค์ 
16
567003043
นายสุรชัย พูนพัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................