มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมแพ56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567008001
นางสาวฐานิตา ดาสุขัง 
2
567008006
ร้อยตำรวจตรีชวิศ ระวิพันธ์ 
3
567008007
นายชาญณรงค์ พันทุม 
4
567008008
นางสาวฐิติมา สว่างไชสง 
5
567008009
นางสาวณัฐธยาน์ ภาโนชิต 
6
567008011
นางสาวดวงฤทัย พงษ์สระพัง 
7
567008012
นายธีร์วริทธิ์ ผาพิมพ์ 
8
567008014
นายนิรันดร์ พันธุจิตร 
9
567008015
นายบัญฑิต พรมหลวงศรี 
10
567008016
นายประดับ จันจิตร 
11
567008018
นายประสิทธิ์ ดอนทันเนียง 
12
567008019
นายปรีชา คำภา 
13
567008020
นางภานิชา ประยูรชาญ 
14
567008021
นายมนตรี พรมหลวงศรี 
15
567008022
นายมลเทียน คลเพียร 
16
567008024
นางรัตนพร วิชัยวงค์ 
17
567008025
นายศิริวัฒน์ ประนิคม 
18
567008026
นางสมพร เรือนเจริญ 
19
567008028
นายสุทัศน์ เพชรเทศ 
20
567008029
นายสุระเชษฐ์ มั่นป้อม 
21
567008030
นายอนนท์ อิ่มวงษ์ 
22
567008031
นายอาทิตย์ แม้นมณี 
23
567008032
นายอิทธิพัฒน์ ประยูรชาญ 
24
567008034
นายเอกลักษณ์ ฐานโพธิ์ 
25
567008035
นายเชาวฤทธิ์ ภิญโญทรัพย์ 
26
567008036
นายปิยะ พูลทรัพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................