มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมแพโคกสูง56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567009004
นางจิตรักษ์ พลอาจ 
2
567009005
นางสาวจิราภรณ์ เสนงาม 
3
567009006
นางเจนจิรา ชาญเดช 
4
567009011
นายประภาส วงษ์สำราญ 
5
567009012
นางสาวปวันรัตน์ ขันถม 
6
567009014
นางสาวพิมพกานต์ เรืองเจริญธรรม 
7
567009015
นางแพรทอง มูลเมืองแสน 
8
567009016
นางสาวภานุมาศ หมู่วิเศษ 
9
567009020
นายวิเชียร ไชยดี 
10
567009021
สามเณรวิทยา พาซุย 
11
567009023
นางสาวศุภิสรา พุทธา 
12
567009030
นายสุชาติ ทวีบุตร 
13
567009034
นายอภิชิต เฮียงหล้า 
14
567009035
นายอานนท์ บุตรจันทร์ 
15
567009038
นางสาวพานทิพย์ เจริญคูณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................