มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมแพโคกสูง56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567009004
นางจิตรักษ์ พลอาจ 
2
567009005
นางสาวจิราภรณ์ เสนงาม 
3
567009006
นางเจนจิรา ชาญเดช 
4
567009011
นายประภาส วงษ์สำราญ 
5
567009012
นางสาวปวันรัตน์ ขันถม 
6
567009014
นางสาวพิมพกานต์ เรืองเจริญธรรม 
7
567009015
นางแพรทอง มูลเมืองแสน 
8
567009016
นางสาวภานุมาศ หมู่วิเศษ 
9
567009020
นายวิเชียร ไชยดี 
10
567009021
สามเณรวิทยา พาซุย 
11
567009022
นายวีระพงษ์ วงษ์ธรรม 
12
567009023
นางสาวศุภิสรา พุทธา 
13
567009030
นายสุชาติ ทวีบุตร 
14
567009034
นายอภิชิต เฮียงหล้า 
15
567009035
นายอานนท์ บุตรจันทร์ 
16
567009038
นางสาวพานทิพย์ เจริญคูณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................