มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด่านขุนทด56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567010002
นางสาวกนกวรรณ ไขขุนทด 
2
567010004
นายกันตพัฒน์ จิตรกล้า 
3
567010006
สิบเอกโกสินทร์ ปอศรี 
4
567010007
นางสาวจงกล เชษฐ์ขุนทด 
5
567010009
นายจตุรงค์ ก่อมขุนทด 
6
567010011
นายจักรกฤษณ์ ชนะเกียรติ 
7
567010014
นางสาวจุฑามณี กายสิทธิ์ 
8
567010015
นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์ 
9
567010017
นายฐาปน เตียนจันทึก 
10
567010018
นางสาวณัฐณิชา แป้นจัตุรัส 
11
567010019
นางสาวณัฐนรี อิศรเดช 
12
567010022
นายทรงพล ซุนเฮงกุล 
13
567010023
นายทวีศักดิ์ วะสาร 
14
567010024
นายธวัชชัย โมมขุนทด 
15
567010025
นางสาวธัญญา ภูมิโคกรักษ์ 
16
567010026
นางสาวธัญพร ขอทองกลาง 
17
567010027
นางสาวนริศรา เกงขุนทด 
18
567010028
นางสาวนริศรา มนขุนทด 
19
567010029
นางสาวนลิสา ภูมิโคกรักษ์ 
20
567010033
นางนุจรีย์ แซวจันทึก 
21
567010034
นางสาวเนตรนภา แขขุนทด 
22
567010035
นายบัณฑิต โนมขุนทด 
23
567010036
นายบุญสม เปียสันเทียะ 
24
567010037
นางบุษบา บุญประกอบ 
25
567010038
ดาบตำรวจปฐมรัช แสนเขียว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด่านขุนทด56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
567010039
นายประยงค์ รุ่งเรืองสกุลวงศ์ 
27
567010041
นางสาวปาริชาติ สร้อยศรี 
28
567010042
นายปิยณัฐ มูลขุนทด 
29
567010043
นายพรเทพ เบามะเริง 
30
567010044
นางสาวพรระวี พันชนะ 
31
567010045
นางพัฒน์นรี แทนขุนทด 
32
567010047
นางสาวพิชชารัตน์ วงศ์เอกธนานนท์ 
33
567010048
นายพิชญ์พงศ์ บรรจงจิตร 
34
567010049
นายพิทยา กิขุนทด 
35
567010050
นายพิรุณ หงษ์ขุนทด 
36
567010054
นายมงคล สายจันทร์ 
37
567010056
นางระดาทิพย์ แก่งสันเทียะ 
38
567010058
นางสาวราตรี เจียมขุนทด 
39
567010061
นายวิฑูรย์ กุมขุนทด 
40
567010062
นายวิโนช หร่ายขุนทด 
41
567010063
นางสาววิภาดา ดวงแก้ว 
42
567010067
จ่าสิบตำรวจศราวุธ ช่างเหล็ก 
43
567010069
นายสมคิด สายขุนทด 
44
567010070
ดาบตำรวจสมคิด แอ้นชัยภูมิ 
45
567010072
นางสาวสมปรารถนา บินขุนทด 
46
567010074
นายสหรัฐ แต่งสันเทียะ 
47
567010076
นางสาวสิริมา เขตชำนิ 
48
567010077
นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์ 
49
567010078
นายสุชาติ กฤาณา 
50
567010079
นายสุชาติ เกิดสิทธุ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด่านขุนทด56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
567010080
นายสุทัศน์ มืนขุนทด 
52
567010083
นางสาวสุภาวดี ดวงแก้ว 
53
567010085
นายสุวัฒน์ กมขุนทด 
54
567010087
นายไสว คำหารพล 
55
567010088
นางสาวอณุภา กนกเทพานันต์ 
56
567010089
นางสาวอนุสรา สนธิสวัสดิ์ 
57
567010092
นางสาวอรอุมา สุขะวโรดม 
58
567010093
นางอรีนา กายสิทธิ์ 
59
567010094
นางสาวอัจฉริยาสิริ โฉสูงเนิน 
60
567010095
นางสาวอำพัน จิระวัฒนา 
61
567010097
นางสาวกัญญา สามขุนทด 
62
567010098
นางสาวกัญญากร กรวยสูงเนิน 
63
567010099
นายสมบัติ ศรีดาวงศ์ 
64
567010100
นายอภิชิต ศิริชู 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................