มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เนินสง่า56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567013005
นายจรินทร เอื่ยมรักชัยชาญ 
2
567013006
นายจุลดิษ อาจกล้า 
3
567013007
นายเฉลียว บัวศิลา 
4
567013008
นางสาวธัญญลักษณ์ ฤทธิ์เดช 
5
567013009
นายชาญชัย อาจกล้า 
6
567013010
นางสาวณิชากร จันทร์แก้ว 
7
567013011
นายถาวร เกนนอก 
8
567013018
นางพรทิพย์ บำรุงนา 
9
567013019
นายพันตรี ดวงกลาง 
10
567013020
นายพิเชต เกนอก 
11
567013021
นางสาวมณีนุช โพธิ์นอก 
12
567013022
นางสาวลัดดา นูพลกรัง 
13
567013023
นางสาวลาวัลย์ เต็มเปี่ยม 
14
567013024
นายวีเชียร ตอมพุทรา 
15
567013025
นายศักดิ์สิทธิ์ ชำนาญกุล 
16
567013026
นายสมพงษ์ ผิวรักษา 
17
567013030
นางเอมอร ดวงจันทร์ 
18
567013031
นางสาวจิราพร พรหมดี 
19
567013032
นางสาวสุจิตรา คำพรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................