มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมืองย่าโม56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567014004
นายคฑาวุธ ตรวจค้างพลู 
2
567014006
นายฐานันดร กล่อมจอหอ 
3
567014009
นายทวีชัย วิชีย 
4
567014011
นายธิติวุฒิ สัญจรดี 
5
567014014
นางสาวนันทวรรณ ชาญสูงเนิน 
6
567014020
นายมงคล จงจอหอ 
7
567014024
นางสาววริศรา เฉื่อยกลาง 
8
567014025
นายศักดิ์นรินทร์ อินทร์จอหอ 
9
567014028
นายสุพจน์ สิบศิริ 
10
567014041
นางละออ ดินขุนทด 
11
567014055
ร้อยโทชูชาติ ชาวนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................