มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านเขว้า56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567016001
นางสาวกวิษา พลรัตน์ 
2
567016002
นายจักรพงษ์ ครอบบัวบาน 
3
567016004
นายชาติชนะชัย ชนะชัยยั่งยืน 
4
567016008
นางสาวนภัส เชื้ออาสา 
5
567016010
นางสาวเนตรนภา ข้อโนนแดง 
6
567016011
นางสาวบุษกร กอเจริญ 
7
567016017
นางสาวภารุจา อนันตเมตตากุล 
8
567016018
นางมงคล จันทะวงษ์ 
9
567016019
นายรัฐพล ศิริประยงค์ 
10
567016024
นายเศรษฐการ ลอยขามป้อม 
11
567016025
นายสำเนียง ขวัญบุญจันทร์ 
12
567016026
นายสุพัฒน์ เสียงสะท้าน 
13
567016027
นางสาวอภิญญา ประสานแสง 
14
567016028
นางอรชุน คุ้มไพร 
15
567016030
นายอัจฉริยะ เชิญสันติกุล 
16
567016031
นายณัฐพงษ์ หล่าบุตรศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................