มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พญาแล56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567017002
นางกัลยา วรรณพงศ์ 
2
567017004
นายจักรพงศ์ ลาภขุนทด 
3
567017005
นางจินตนา ดิเรกศรี 
4
567017006
นางสาวชนัญชิดา บัวคำ 
5
567017010
นายฐิตินันท์ ปราบสาทร 
6
567017011
นายณัฐพล ไชยปัญญา 
7
567017013
นายเดชา วชิรจิตตานนท์ 
8
567017014
นางสาวทิวากร ไพศาลธรรม 
9
567017015
นายเทวเทพ ประทุมทราย 
10
567017017
นายธีรยุทธ บุญสร้าง 
11
567017023
นายนิคม อยู่ภักดี 
12
567017024
นางนิตยา ตาปราบ 
13
567017027
นายปัญญา กล้าไพรี 
14
567017030
นางสาวพิศมัย ไตรเสนีย์ 
15
567017032
นางสาวมินตรา พร้อมสันเทียะ 
16
567017034
นางสาวเมวิกา ดอกดวงแก้ว 
17
567017036
นางสาวรัศมี ติ้นชัยภูมิ 
18
567017038
นายวราวุฒิ วีระปิด 
19
567017040
นายวีรพล บุญเกิน 
20
567017041
นายศราวุฒิ ศรีสำราญ 
21
567017045
นายสุวิทย์ เด่นวงษ์ 
22
567017046
นายอนุรักษ์ อ่อนสกุล 
23
567017051
นายอุทัย มิ่งศิริ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................