มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แวงน้อย56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567023006
นายต่อพงษ์ ขุนภิรมย์ 
2
567023008
นายธนพล จันทะดวง 
3
567023011
นายธีระวัฒน์ กาสีชา 
4
567023015
นายพรวิษณุ พันลี 
5
567023016
นางพัชราภรณ์ ตรีเนตร 
6
567023018
นางพิศมัย กาสีชา 
7
567023020
นางสาวเพลินพิศ วันวาน 
8
567023021
นายไพทูรย์ นาจวง 
9
567023022
นายรังสิทธิ์ เถียรวิทวัส 
10
567023024
นายวิชาญ สมสะอาด 
11
567023028
นายสุจิตต์ นาอุดม 
12
567023029
นายสุทธิชัย กาสัชา 
13
567023030
นายสุธิศักดิ์ สืบวงษา 
14
567023033
นายสุวรรณศรี พิศิลปิ์ 
15
567023035
นางสาวกมลชนก พิมดี 
16
567023036
นางสาวขวัญฤดี อนุอ้น 
17
567023037
นายจักรพนธ์ ผิวขม 
18
567023040
นางทองสุข ธนูรัตน์ 
19
567023041
นางสาวธัญญลักษณ์ ปลัดศรีช่วย 
20
567023042
นางสาวนุชจิรา สวามิตร 
21
567023043
นางสาวพัชราภรณ์ หมื่นพหล 
22
567023045
นางสาวลักขณา ทิพพิชัย 
23
567023046
นางสาววรรณวิสา สันพันธ์ 
24
567023047
นางสาววรรณทนา โนนแวง 
25
567023051
นายอาณัติ แคว้นคอนฉิม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................