มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567029001
นายกร วงศ์เกียรติขจร 
2
567029002
นางสาวกรรณิการ์ นาโสก 
3
567029007
นางจรัสศรี มากศรี 
4
567029012
นางสาวจิรพันธ์ ภูทัศ 
5
567029015
นายเจษฎา เต็มเกษม 
6
567029018
นายชัยพิชิต จ่าทอง 
7
567029019
นางสาวญาดา ฐานกระโทก 
8
567029020
นายทวีศักดิ์ กองทอง 
9
567029021
นายธนพล ทิศกระโทก 
10
567029025
นางสาวนฤมล สียางนอก 
11
567029026
นางนารี อภัยนอก 
12
567029030
นายนิวัติ บรรดาศักดิ์ 
13
567029036
นางสาวพรทิพย์ นันเจริญ 
14
567029038
นางพัชราพร ฝาไธสง 
15
567029041
นายภูดิส วงศ์เกียรติขจร 
16
567029046
นางสาวรุ่งนภา เทพมงคล 
17
567029049
นางละมุล แก้วนอก 
18
567029050
นางสาววรรณนิศา เยาว์จัตุรัส 
19
567029053
นายวัชรินทร์ ศรีวิชา 
20
567029055
นางสาววันวิสา หนองข่า 
21
567029056
นางสาววัลลี จิตซ้าย 
22
567029057
นายวิชัย บุญชูหล้า 
23
567029058
นายวิเชียร ศรีกองคาม 
24
567029062
นางสาวศิริพร กล้าหาญ 
25
567029063
นางศิริลักษณ์ บุญกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
567029064
นายศุภเศวต การชงัด 
27
567029065
นายสถาพร สมศรี 
28
567029068
นางสมจิตร จำเนียง 
29
567029070
นายสิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา 
30
567029072
นายสุริยัน รัตนวิจิตร 
31
567029075
นางสาวหนึ่งฤทัย แสนโฉม 
32
567029077
นางหนูพร ศรีกองคาม 
33
567029078
นายอภัยยนต์ พิมพ์ศรี 
34
567029080
นายก้องเกียรติ แคนสี 
35
567029082
นางชลธิชา ผู้มีสัตย์ 
36
567029083
นางสาวทัศนีย์ คงภักดี 
37
567029086
นายไพฑูรย์ น้อยชนะ 
38
567029090
นางสาวพิมลมาศ ช่างปรุง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................