มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เหลื่อมแก้งฯ56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567030002
นางคำพัน พลายภิรมย์ 
2
567030003
นายจักรกา เก่งนอก 
3
567030004
นายจิรัฐิกร ดาวโคกสูง 
4
567030005
นางจุฑาภรณ์ วิชิต 
5
567030006
นายชัชวาลย์ แสนกลาง 
6
567030008
นางสาวนงค์นุช จิ๋วนอก 
7
567030011
นายประเสริฐ ชาติวัฒนสุคนธ์ 
8
567030013
นางสาวปัทมา พลดงนอก 
9
567030014
นายพงศ์พันธุ์ แจ้งไพร 
10
567030015
นายพรชัย เพชรสุริยา 
11
567030016
นายไพศาล แข็งการ 
12
567030017
นางสาวภัทราภรณ์ คิดซ้าย 
13
567030018
นายมกรธวัช เพิกชัยภูมิ 
14
567030019
นายมนัส ปลีกชัยภูมิ 
15
567030020
นางรัฎฐิชา หอมคุณ 
16
567030021
นายเริงศักดิ์ คิดการ 
17
567030022
นายวรวัฒน์ โพธิ์นอก 
18
567030023
นางสาววราภรณ์ งามไธสงค์ 
19
567030024
นางสมพิศ ตากิ่มนอก 
20
567030027
นางสาวสุนัย พิมสิม 
21
567030028
นางสาวสุภาสิณี ผาสุข 
22
567030029
นายสุวัจชัย สมสวนจิต 
23
567030030
นายอภิชาติ ศรีปราชญ์ 
24
567030032
นางสาวอัญชลี ศรีนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................