มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โยธินนุกูล56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567031002
นางแก้วมณี พิมพ์เสน 
2
567031004
นางสาวฉัตรธิดา ศรีนาเมือง 
3
567031005
นายเฉลิมพร เทียมทอง 
4
567031006
นายชนาธิวัฒน์ โหงกระโทก 
5
567031009
นายธนวัฒน์ ประจิมนอก 
6
567031013
นางสาวปทิตตา โสมโสก 
7
567031014
นางประสพพร หล้าวงษา 
8
567031015
นายประเสริฐ ดีขุนทด 
9
567031016
นางสาวปัณชภา ทิมพิทักษ์ 
10
567031017
นางผดุงพร คุ้มจันอัด 
11
567031018
นางสาวพชรอร ธนภรธรรมคุณ 
12
567031022
นายวรชิต ทนุธรรมนอก 
13
567031026
นางศุภิสรา ผาสุโพธิ์ 
14
567031029
นางสุจิน ยอดนิโรจน์ 
15
567031033
นางอมรรัตน์ ชาญสูงเนิน 
16
567031035
นางอินทิราธ์ มากำเนิด 
17
567031036
นายเอราวัตน์ เจนศิริวงษ์ 
18
567031037
นางเอื้อมพร สัพโส 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................