มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บำเหน็จณรงค์56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
567033002
นางสาวจิราพร ปุ้มประเสริฐ 
2
567033004
นายชานาธิป เรืองพงษ์ 
3
567033005
นางสาวณัฐภรณ์ ระงับทุกข์ 
4
567033007
นางสาวนริศรา จันภูงา 
5
567033008
นางสาวนุชธิดา พรามจร 
6
567033009
นางสาวเบ็ญจวรรณ์ บุตรสามาลี 
7
567033012
นางพิจิตรา พืดขุนทด 
8
567033014
นางสาวเพียงดาว ประทุมวงษ์ 
9
567033015
นางภาธินี ฤทธิ์จรูญ 
10
567033016
นายภูวดล มาขุนทด 
11
567033017
นางสาวมินตรา บุตรสามสี 
12
567033018
นายวงค์เดือน บทนอก 
13
567033019
นางวงเดือนทิพ กุลวัฒสินพงศ์ 
14
567033021
นางวรินทิพย์ อินดร 
15
567033022
นายวีรพงษ์ สิงขรอาจ 
16
567033023
นายศุภชัย ศรีโคกกรวด 
17
567033024
นายสนอง วาณิกบุตร 
18
567033026
นายสมชาย บุญทำ 
19
567033027
นางสาวสมปอง คบสูงเนิน 
20
567033031
นางสาวสุชาดา ตรวจสมบัติ 
21
567033033
นางสาวสุนิสา พรหมรักษา 
22
567033034
นายอดิศักดิ์ กล้าไพรี 
23
567033035
นางอรอุมา หอมจันทึก 
24
567033055
นายบัณฑิต โนมขุนทด 
25
567033057
นางสาวณัฐณิชา แป้นจัตุรัส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บำเหน็จณรงค์56
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
567033058
นางสาวณัฐนรี อิศรเดช 
27
567033066
นางสาวกนกวรรณ ไขขุนทด 
28
567033067
นายประยงค์ รุ่งเรืองสกุลวงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................